Wednesday, April 26, 2006

Edukasyon sa pagpapalakas ng katawan

A.Asignatura:MSEP VI
B.Sanggunian:PELC I.A.I p 1.
Tayo nang magpalakas VI p.3-15
C.Paksang aralin:Kakayahan sa Pangangasiwa ng Katawan
A.Wastong Tikas /Tindig at Kaaya-ayang ayos ng Katawan
D.Paglalarawan sa Aralin:
Ang aralin na ito ay nagbibigay kaalaman sa bawat isa kung paano palakasin ang ating katawan.
E.Mga Layunin:
1.Napapamalas ang wastong tikas ng katawan sa pag-upo,pagtayo,paglakad,pagtalon,pag-
akyat at pagbaba.
F.Paglalahad:
Sa aking mga mag-aaral maaari ninyo tingnan sa...http://www.ofix.or.jp/plaza/hikkei/philipino/036.html
G.Panlinang na gawain
Mga bata tingnan ninyo ang batang nasa larawan.Gusto ba ninyong maging katulad nya?
Sanayin ang sarili sa wastong pag-upo at pag tayo.
H.Pagtataya:
Gawin ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng wastong tikas ng katawan.
I.Takdang aralin:
Gumupit ng ibat ibang larawan na nagpapakita ng wastong tikas ng katawan.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home